بهداشت حرفه ای

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست